Veg Menu

Monday

Lunch

Urad Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Tuesday

Lunch

Chana Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Raita

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Wednesday

Lunch

Moong Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Thursday

Lunch

Mix Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Raita

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Friday

Lunch

Rajma, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Saturday

Lunch

Kale Chane, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Raita

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Sunday

Lunch

Chole, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Dal, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Non-Veg Menu

Monday

Lunch

Chicken, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Egg curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Tuesday

Lunch

Egg curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Chicken, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Wednesday

Lunch

Chicken, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Egg curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Thursday

Lunch

Mutton, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Egg curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Friday

Lunch

Chicken, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Egg curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Saturday

Lunch

Egg Curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Chicken, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad

Sunday

Lunch

Chicken, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Salad, Pickle, Dahi

Dinner

Egg curry, Sukhi Sabji, Rice/3 Chapati, Pickle, Salad